Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych osobowych jest : inDe projekt Joanna Sztorch – Wysocka, ul. Nad Wierzbakiem 35/11, 60-611 Poznań, joanna@indeprojekt.pl zwany dalej Administratorem.

 2. Cele i podstawy przetwarzania:

  • w celu wykonania dzieła wynikającego z zawartej umowy.

  • Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego

  • w celu uzyskiwania ofert na elementy wyposażenia wnętrza

 3. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w umowie:

  • Podmiotom z którymi Administartor ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora,

  • ochrony praw Administartora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracuje w celu realizacje niniejszej umowy. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa

  • organom podatkowym

 4. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 5. Dane osobowe Zamawiającego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 6. Zamawiający ma prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • niesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych